Náhrada škody

V rámci sporovej agendy disponujeme viacročnými praktickými skúsenosťami so zastupovaním subjektov v konaniach o náhradu škodu. Zastupovali sme a zastupujeme klientov, ktorým spôsobil škodu štát (napr. nečinnosťou a neefektívnou činnosťou stavebných úradov, nezákonnou detenciou, nezákonným vedením trestného stíhania, nezákonným odsúdením osoby a pod.) alebo, ktorým spôsobili škodu súkromné osoby (napr. v dôsledku dopravnej nehody, porušenia povinností väčšinových podielových spoluvlastníkov, porušenia povinnosti uzatvoriť zmluvu či v súvislosti s predzmluvnou zodpovednosťou a pod.).
Naša ponuka:
  • postaráme sa o dôkladné posúdenie predpokladov pre vznik nároku na náhradu škody,
  • zabezepčíme prípravu relevantných podkladov,
  • spolupracujeme so znalcami a znaleckými organizáciami, ktoré majú relevantné skúsenosti potrebné na posúdenie účtovných dokaldov, ekonomických ukazovateľov a v konečnom dôsledku na kvalifikované vyčíslenie výšky vašej škody.
  • vykonáme riadne a včasné uplatnenie nároku na náhradu škody,
  • budeme vás sprevádzať celým súdnym konaním.

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť