Súdne spory

Naši právnici zatupujú klientov pred domácimi ako aj medzinárodnými súdmi. Súdne konanie chápeme ako nástroj na preventívnu ochranu práv našich klientov a ako prostriedok na nápravu protiprávneho stavu. Stáli sme a stojíme pri klientoch pri náprave rôznorodých zásahov do ich majetkovej ako aj osobnostnej sféry alebo pri predchádzaní porušení práv našich klientov. Disponujeme skúsenosťami z oblasti pracovnoprávnych sporov, sporov zo zmlúv o dielo, sporov o náhradu škody či vydanie bezdôvodného obohatenie, určovania vlastníckeho právo, ochrany osobnosti a dobrej povesti a ďalších druhov žalôb a konaní.
Našou štandardnou službou je v tejto súvislosti:
  • analýza skutkového a právneho stavu,
  • vyhodnotenie vhodnosti a účelnosti argumentov,
  • zohľadnenie aktuálnej a konštantnej judikatúry súdov a názorov doktríny,
  • posúdenie rizík jednotlivých procesných stratégií v konaní,
  • mimosúdne rokovania,
  • zastupovanie klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky až po konanie pred medzinárodnými orgánmi ochrany práva, vrátane konania pred Európskym súdom pre ľudské práva,
  • vykonávacie konanie, vrátane exekučného konania.

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť