Sociálne služby

Dlhodobo sa venujeme oblasti práva sociálnych služieb, v rámci ktorej máme bohaté skúsenosti s poradenstvom pre poskytovateľov sociálnych služieb. Našu odbornú prax ponúkame verejným ako aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, najmä v týchto záležitostiach:
  • založenie a registrácia poskytovateľa sociálnej služby,
  •  výstavba zariadenia sociálnych služieb a jeho uvedenie do prevádzky,
  • financovanie zariadenia sociálnych služieb,
  • vytvorenie interných predpisov a smerníc zariadenia sociálnych služieb,
  • posudzovanie situácií a konzultácie k aplikačným otázkam zákona č. 448/2004 Z.z. o poskytovaní sociálnych služieb počas prevádzky zariadenia sociálnych služieb (napr. povinný minimálny zostatok, ekonomicky oprávnené náklady, poskytovanie sociálnej služby osobám s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, exekúcia na majetok prijímateľa sociálnej služby, založenie občianskeho združenia v rámci zariadenia, poradenstvo pri finančnej kontrole, úschova vecí prijímateľov sociálnych služieb atď.)
  • zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi zariadením a prijímateľmi sociálnej služby,
  • úhrada prijímateľov za poskytovanú sociálnu službu a reagulácia jej výšky,
  • pracovno-právne poradenstvo ohľadom zamestnancov zariadenia sociálnej služby a organizačných zmien zamestnávateľa,
  • verejné obstarávanie služieb pre poskytovateľa sociálnej služby (napr. stravovanie),
  • zmluvy medzi zariadením sociálnej služby a tretími subjektami (dodávatelia služieb a tovarov).

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť