Správne právo

Našu expertízu ponúkame klientom v rámci poradenstva v správnom (administratívnom) konaní. Disponujeme skúsenosťami zo zastupovania v rôznych oblastiach pôsobenia orgánov verejnej moci, ako je:
  • územné konanie/stavebné konanie/kolaudačné konanie,
  • pamiatková ochrana,
  • sprístupňovanie informácií,
  • banské právo,
  • konania týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti,
  • konania týkajúce sa školskej správy a taktiež vysokých škôl,
  • daňové konanie,
  • priestupkové konanie,
  • oblasť cudzineckého práva,
  • živnostenská agenda, atď.
Od vzniku kancelárie poskytujeme právne služby nielen v konaniach o právach našich klientov pred orgánmi verejnej moci ale tiež v nadväzujúcich súdnych konaniach  tzv. správneho súdnictva. Môže ísť o rôznorodé situácie, napr. ak s Vami štátny orgán nekonal ako s účastníkom správneho konania (napr. stavebné konanie), hoci mal; ak ste ako podnikateľ dostali pokutu od daňového úradu, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, úradu verejného obstarávania alebo iných orgánov verejnej moci; ak sa ako účastník administratívneho konania cítite bezbranní, pretože správny orgán je vo Vašej veci pasívny. V takýchto a iných prípadoch sme pripravení k zastupovaniu  (žaloby proti nečinnosti orgánov verejnej moci, ich nezákonným rozhodnutiam, žaloby v oblasti cudzineckého práva či vo veciach územnej samosprávy). Táto oblasť osobitne prirástla k srdciam našich právnikov a preto investujeme náš čas do sledovania aktuálneho vývoju zákonov a súdnych rozhodnutí.

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť