Proces EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie

03 decembra, 2021

Proces posudzovania vplyvov vybraných stavieb, zariadení a činností na životné prostredie za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja (tzv. EIA – Environmental Impact Assessment) má vo svete už viac ako 50-ročnú tradíciu (prvý významný legislatívny akt z tejto oblasti – zákon o štátnej politike USA pre ochranu životného prostredia – bol podpísaný 01.01.1970). Na území Slovenskej republiky bolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie prvýkrát zakotvené v zákone č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý bol pod vplyvom požiadaviek európskych spoločenstiev nahradený do súčasnosti platným zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vzhľadom na potrebu komplexnej ochrany životného prostredia pozná Zákon tri druhy konaní:

  1. posudzovanie návrhov strategických dokumentov a strategických dokumentov s celoštátnym dosahom (tzv. SEA – Strategic Impact Assessment),

  2. posudzovanie navrhovaných činností,

  3. posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice.

Konanie, ktoré tvorí vlastnú EIA a ktorého dopad na práva a oprávnené záujmy občanov je najbezprostrednejší, Zákon označuje ako „posudzovanie navrhovaných činností“. Navrhované činnosti, ktoré sa posudzujú podľa Zákona, sú rôzne, napr. povrchová ťažba štrkopieskov, výstavba skládok odpadu, nákupných centier či dokonca rozsiahla bytová výstavba.

Navrhovaná činnosť je v procese EIA posudzovaná zvyčajne v dvoch na seba nadväzujúcich konaniach. Príslušný orgán, ktorým je miestny okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, najprv rozhodne o tom, či navrhovaná činnosť spĺňa minimálne kritériá ustanovené Zákonom na to, aby bola posúdená v procese EIA. Toto konanie, ktoré procesu EIA predchádza, sa nazýva zisťovacie konanie. Ak príslušný orgán rozhodne, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať v procese EIA, určí rozsah, v akom bude navrhovaná činnosť hodnotená, ako aj jej harmonogram a začína sa vlastný proces EIA. Výsledkom posúdenia navrhovanej činnosti v procese EIA je tzv. záverečné stanovisko, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či s realizáciou navrhovanej činnosti súhlasí, alebo nie, a ak súhlasí, určí podmienky realizácie navrhovanej činnosti.

Či už v zisťovacom konaní, alebo v rámci vlastného procesu EIA je veľmi dôležitá participácia verejnosti, ktorej Zákon priznáva rozsiahly katalóg práv. Verejnosť, ktorú tvoria všetky subjekty, do ktorých práv a oprávnených záujmov môže byť realizáciou navrhovanej činnosti zasiahnuté, môže jednak nahliadať do spisu a oboznamovať sa s ním a jednak môže na konaní participovať svojimi podaniami. Príslušný orgán sa so všetkými podaniami a skutočnosťami v nich obsiahnutými musí vysporiadať.

Verejnosť sa síce do procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa Zákona môže zapojiť kedykoľvek (dokonca je možné, aby do procesu EIA vstúpila až tým, že podá odvolanie proti záverečnému stanovisku), ale z hľadiska čo najefektívnejšej ochrany svojich práv a oprávnených záujmov je dôležité, aby svoje pripomienky uplatnila čo najskôr. Naša advokátska kancelária má s konaniami podľa Zákona, osobitne so zisťovacím konaním a vlastným procesom EIA, bohaté skúsenosti, preto je schopná poskytnúť komplexný právny servis či už verejnosti, alebo investorom. Okrem právneho zastúpenia v konaniach podľa Zákona vie naša advokátska kancelária hájiť záujmy svojho klienta aj v nasledujúcich správnych a súdnych konaniach, ktoré sú s procesom EIA zvyčajne spojené.

 


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť