Súdne rozhodnutie z oblasti práva sociálnych služieb

12  januára, 2018

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, účastníkom ktorej je verejný poskytovateľ zriadený obcou alebo vyšším územným celkom, nie je spotrebiteľskou zmluvou

Medzi žalobcom (zariadenie sociálnych služieb zriadené vyšším územným celkom) a žalovaným (prijímateľ sociálnej služby) vznikol spor o otázke, či zmluva o poskytovaní sociálnej služby je zmluvou spotrebiteľskou. Súd prvej inštancie posúdil túto otázku tak, že nejde o spotrebiteľskú zmluvu. Túto otázku riešil aj odvolací súd s nasledovným záverom:

„Ďalšia zásadná odvolacia námietka žalovanej sa týkala ňou tvrdenej spotrebiteľskej povahy zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, ktorá bola uzavretá medzi žalobcom a žalovanou. Žalovaná mala za to, že žalobca ako poskytovateľ vystupoval pri uzatváraní zmluvy ako dodávateľ a žalovaná ako spotrebiteľka. V zmysle § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Obdobnú definíciu dodávateľa obsahuje čl. 2 smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, na ktorú poukázala žalovaná. Podľa tohto ustanovenia predajca alebo dodávateľ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá v zmluvách podliehajúcich tejto smernici koná s cieľom vzťahujúcim sa k jeho obchodom, podnikaniu alebo povolaniu bez ohľadu na to či má verejnú alebo súkromnú formu vlastníctva.

V posudzovanej veci je žalobca právnickou osobou, ktorý má povahu verejnoprávneho subjektu zriadeného vyšším územným celkom, ktoré predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa § 2 ods. 1 zákona o sociálnych službách. Žiadnu z činností vykonávaných žalobcom, a už vôbec nie poskytovanie sociálnej služby žalovanej na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nemožno považovať za výkon obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, resp. za akúkoľvek komerčnú aktivitu. Žalobca je verejným poskytovateľom sociálnej služby. O výkone podnikateľskej činnosti by bolo možné hovoriť iba pri neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb.

Za takéhoto skutkového stavu, keď žalobca nespĺňa definíciu dodávateľa, nemožno zmluvu uzavretú medzi stranami sporu považovať za spotrebiteľskú…“

(odsek 54., 55., 56. rozsudku Krajského súdu v Bratislave  sp. zn. 9Co/460/2015 zo dňa 26. októbra 2017)19


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť