Opatrenia súvisiace s druhou vlnou pandémie

28 januára, 2021

Rovnako, ako počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19, tak aj počas druhej vlny pandémie v Slovenskej republiky boli prijaté opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť šírenie vírusového ochorenia COVID-19. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v skrátenom legislatívnom konaní dňa 14.01.2021 zákon č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19. Tento zákon je účinný od 19.01.2021.

 Neplynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt do 28.02.2021Podľa § 8 zákona č. 62/2020 Z. z. s účinnosťou od 19.01.2021 dochádza k dočasnému neplynutiu premlčacích a prekluzívnych lehôt, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde.

Uvedené platí odo dňa účinnosti tohto zákona čiže od 19.01.2021 až do 28.02.2021. Neplynutie sa týka aj lehôt, ktoré uplynuli po 31. decembri 2020 do dňa 19.01.2021, a neskončia sa skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, teda 18.02.2021.

Zmyslom daného opatrenia je ochrana občanov a podnikateľov, ktorá sa zabezpečí znížením mobility na nevyhnutné prípady.

Neplynutie procesných lehôt v civilných súdnych konaniachNa základe § 9 zákona č. 62/2020 Z. z. s účinnosťou od 19.01.2021 vyplýva, že od 19.01.2021 až do 28.02.2021 neplynú ani lehoty ustanovené zákonom (napr. lehota na podanie opravného prostriedku) alebo určené súdom (napr. lehota na vyjadrenie sa) na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. Zákon taktiež deklaruje, že ak vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, tak súd môže aj naďalej určiť aplikovanie pôvodnej procesnej lehoty alebo určiť novú lehotu.

Neplynutie procesných lehôt v trestných konaniachRovnako, ako pri pozastavení plynutia v civilných konaniach, tak aj pri trestných konaniach od 19.01.2021 do 28.02.2021 dôjde k pozastaveniu lehôt, avšak vzťahuje sa to len na lehoty na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

Pojednávania na súdeV súvislosti s pojednávaniami na súde sa s účinnosťou od 19.01.2021 uplatňuje novelizovaný § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z.z., na základe ktorého súdy majú v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonávať pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom č. 24/2021 Z. z., ktorý vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 23.02.2021. Vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti sú taxatívne vymenované pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia, ktoré sa vykonávajú aj v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.

Patrí medzi ne rozhodovanie o väzobných veciach vrátane rozhodovania o väzbe, konania vo veciach určenia rodičovstva, starostlivosti o maloletých vrátane výkonu rozhodnutia, konanie o dedičstve, spôsobilosti na právne úkony a mnohé ďalšie. Zároveň podľa § 1 ods. 2 spomenutej vyhlášky platí, že aj keď dané pojednávanie nie je taxatívne uvedené vo vyhláške č. 24/2021 z. z. a ide o vec, ktorá neznesie odklad, tak sa môže uskutočniť aj v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Túto skutočnosť konajúci súd zdôrazní v predvolaní. Zmyslom predmetného opatrenia má byť obmedzenie mobility, aby k nej dochádzalo len v nevyhnutnom prípade, tak zo strany účastníkov konania ako aj ich právnych zástupcov.

Dražby
S účinnosťou od 19.01.2021 novelizovaný zákon č. 62/2020 Z.z. má vplyv aj na vykonávanie dražieb. Na základe § 10 zákona č. 62/2020 Z. z. sú dražobník, súdny exekútor a správca povinný do 28.02.2021 upustiť od vykonania dražby, poverenia predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňaženia majetku dlžníka, ktorý by nerešpektoval znenie a účel predmetného zákona, a teda by bol vykonaný v čase od 19.01.2021 do 28.02.2021 je neplatný. Rovnaký režim sa vzťahuje aj na súdneho exekútora, ktorý je tiež povinný do 28.02.2021 upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť