Zriadenie vecného bremena k spoluvlastníckemu podielu
v prospech iného spoluvlastníka

30 marca, 2023

Je bežnou praxou v prípade darovania nehnuteľnosti (bytu, rodinného domu) medzi rodičmi a ich potomkami zriadiť zároveň vecné bremeno dožitia pre darcov.

Menej používaným spôsobom je darovanie nie celej nehnuteľnosti, ale len určitého spoluvlastníckeho podielu. Je možné v tomto prípade tiež zriadiť vecné bremeno k spoluvlastníckemu podielu?

V súvislosti s § 584 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje splynutie práva a povinnosti, môže byť otázne, či možno platne zaťažiť spoluvlastnícky podiel jedného zo spoluvlastníkov vecným bremenom v prospech iného zo spoluvlastníkov, keďže sa môže zdať, že práva spoluvlastníka obsahujú celý rozsah práv, ktoré môžu vyplývať z práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu, a tak splývajú v jednej a tej istej osobe.

Z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13.05.2010, sp. zn. 8Sžo/98/2010 vyplýva, že právne nemožno vylúčiť takú zmluvu o zriadení vecného bremena k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnosti, ktorej je oprávnený z vecného bremena spoluvlastníkom zaťaženej nehnuteľnosti. Odborná literatúra vyslovene uvádza (ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Občiansky zákonník I., § 1 – 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1308), že k splynutiu práva v ilustrovanom prípade nemôže dôjsť, pretože v danom prípade ide o rôzne subjekty na strane oprávnenej a povinnej osoby.

Tento právny názor prevzal aj Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a v rámci katastrálneho bulletinu č. 1/2017, a tak je darovanie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena k darovanému spoluvlastníckemu podielu prípustné a katastrálnymi úradmi akceptované.

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie zmlúv alebo máte v tejto súvislosti iné otázky, neváhajte sa na nás s dôverou obrátiť.

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť