Ústavný súd: súdy nemajú byť čitateľmi množstva podaní,
zberateľmi desiatok súdnych rozhodnutí a poslucháčmi opakujúcich
sa vyjadrení (III. ÚS 486/2022)

5 decembra, 2022

Jednou z nosných agend našej advokátskej kancelárie je zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi. Pokiaľ si súdy neplnia svoje povinnosti, a to tým, že v danej veci nekonajú alebo ak aj konajú ale ich postup je nesústredený a neefektívny, tak právo poskytuje viaceré nástroje ako na takýto stav reagovať.

Jedným z nástrojov, ako sa brániť voči nečinnosti resp. neefektívnej činnosti súdov, je ústavná sťažnosť, ktorá je založená na námietke porušenia základného práva sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Keďže zastupujeme aj klientov v súdnych konaniach, ktorých priebeh sa nie vždy vyvíja v súlade so zásadami právneho poriadku Slovenskej republiky, v závislosti od vyhodnotenia konkrétnych okolností prichádza do úvahy aj podanie ústavnej sťažnosti.

Naposledy, dňa 2. decembra 2022, zverejnil ústavný súd tlačovú správu č. 71/2022 o porušení práv nášho klienta, ktorý bol 63 dní nezákonne zaistený a už 5 rokov sa domáha náhrady nemajetkovej ujmy na okresnom súde. V skratke: K zaisteniu došlo na základe rozhodnutia oddelenia cudzineckej polície ešte v roku 2016. Následne bola nezákonnosť daného rozhodnutia potvrdená a konštatovaná vo februári 2017 a ešte v ten istý rok sme uplatnili náhradu nemajetkovej ujmy za nezákonné zaistenie. Ani v roku 2022 nebolo vo veci náhrady nemajetkovej ujmy právoplatne rozhodnuté, k čomu ústavný súd uviedol: „Konanie okresného súdu, ktorý ani po takmer piatich rokoch od podania žaloby nerozhodol, nesmeruje k odstráneniu stavu právnej neistoty sťažovateľa. Naopak, prehlbuje ju. Okrem zrejmých odstupov medzi jednotlivými úkonmi súdu a zmien v osobách sudcov je hlavnou príčinou tohto stavu pasivita a neschopnosť okresného súdu vyjadriť svoj čo i len predbežný právny názor nielen smerom k rozhodnutiu vo veci samej, ale ani k rozhodnutiu o tom, aké dôkazy majú byť v spore vykonané. Namiesto toho sa okresný súd stal pasívnym čitateľom množstva nad rámec zákonnej úpravy zaslaných podaní strán, zberateľom desiatok priložených súdnych rozhodnutí a poslucháčom opakujúcich sa vyjadrení strán na pojednávaniach, na ktorých sa nielenže nevykonáva dokazovanie, ale ani sa neurčuje to, ako sa ďalej v spore sťažovateľa a žalovaného štátu bude pokračovať. Táto neefektívna činnosť súdu viedla k prieťahom, pre ktoré vec nie je ani po takmer piatich rokoch od začatia konania rozhodnutá.“ (III. ÚS 486/2022).

Výsledkom daného konania pred ústavným súdom je aj príkaz okresnému súdu konať bez zbytočných prieťahov a uhradiť sťažovateľovi finančné zadosťučinenie v stanovenej výške.

Starostlivosť o zákonný priebeh súdneho konania neznamená len včasné a odborné uplatnenie argumentov smerujúcich k úspechu v súdnom konaní, ale vyžaduje si aj dôkladné vyhodnocovanie aktuálnej stratégie čo do plynulého a efektívneho vedenia súdneho konania.


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť