Blog

Dôkazné bremeno v spore o spotrebiteľský charakter zmluvy

8 apríla, 2024
V tomto blogu upozorňujeme na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky), ktoré sa týka problematiky spochybňovania statusu spotrebiteľa

Čítajte viac...

Výpočet výživného rodičov k deťom a tzv. tabuľkové výživné

27 februára, 2024
Jednou z najhorúcejších tém pri rozhodovaní poručenských vecí je nepochybne určenie výšky výživného nielen pre maloleté dieťa.  

Čítajte viac...

Zamietnutie žiadosti cudzinca len na základe nesúhlasného stanoviska SIS? Protiústavné.

12 februára, 2024
Problematika stanovísk Slovenskej informačnej služby (SIS) pre účely pobytových konaní cudzincov nie je v praxi nová. 

Čítajte viac...

Ako sa postaviť k zmenám
v stavebnom práve?

16 júna, 2023
Hoci sme momentálne svedkami rastúcich hypotekárnych úrokov, poklesu dopytu po nových nehnuteľnostiach a zvýšených cien energií, čo vedie k dočasne zníženej stavebnej činnosti, prirodzené cykly …

Čítajte viac...

Živnostník a zároveň spotrebiteľ?
Nie nemožné...

31 mája, 2023
Ochrana práv spotrebiteľa so sebou v praxi prináša viaceré otázky, pričom jednou z tých podstatných je posúdenie toho, či strana stojaca na strane odberateľa je alebo nie …

Čítajte viac...

Zriadenie vecného bremena
k spoluvlastíckemu podielu
v prospech iného spoluvlastníka

30 marca, 2023
Je bežnou praxou v prípade darovania nehnuteľnosti (bytu, rodinného domu) medzi rodičmi a ich potomkami zriadiť zároveň vecné bremeno dožitia pre darcov. Menej používaným spôsobom …

Čítajte viac...


Zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

03 marca, 2023
Pri rozvode manželov štandardne stoja manželia pred vysporiadaním troch rozsiahlych oblastí ich dovtedajšieho života. V prvom rade sa skúma existencia dôvodov na rozvod manželstva, ktoré v drvivej väčšine prípadov končí výrokom súdu o rozvode manželstva...

Čítajte viac...

Ústavný súd: súdy nemajú byť čitateľmi množstva podaní, zberateľmi desiatok súdnych rozhodnutí a poslucháčmi opakujúcich sa vyjadrení
(III. ÚS 486/2022)

05 decembra, 2022
Jednou z nosných agend našej advokátskej kancelárie je zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi. Pokiaľ si súdy neplnia svoje povinnosti...

Čítajte viac...

Musí o nadbytočnosti zamestnanca rozhodovať väčšina konateľov?

23 novembra, 2022
V „živote“ právnických osôb sa vyskytujú rôznorodé situácie, pri ktorých je potrebné prijímať rozhodnutia na to povolanými osobami. V prípade spoločností s ručením obmedzeným sú týmito osobami primárne konatelia…

Čítajte viac...


Stará stavba nezapísaná
v katastri nehnuteľností

24 mája, 2022
Prelom 20. a 21. storočia sa zvykne označovať aj ako obdobie najväčšieho progresu, moderných technológií a digitalizácie. Modernizácia sa preukazuje nielen v športe, vyvíjaní inteligentných zariadení, či stavebníctve, ale aj v evidenčných systémoch. Jedným z nich je aj kataster nehnuteľností, ktorý bol na území Slovenskej republiky zriadený
1. januára 1993...

Čítajte viac...

Cena za dielo (podľa Občianskeho zákonníka)

20 apríla, 2022
Jednou z dôležitých náležitostí zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka je dojednanie ceny za vykonanie diela. Režimy, v rámci ktorých si zmluvné strany môžu cenu za vykonanie diela dojednať, sú v zásade tri…

Čítajte viac...

Prečo venovať svoju pozornosť Cookies
na webstránke?

08 marca, 2023
Dnešné podnikateľské prostredie sa nezaobíde bez webovej stránky podnikateľov. Webová stránka môže slúžiť na prevádzkovanie e-shopu podnikateľa, poskytovanie služieb podnikateľom, môže slúžiť na komunikovanie so zákazníkmi alebo partnermi alebo môže byť len akousi vizitkou podnikateľa. V drvivej väčšine prípadov sa však jej fungovanie nezaobíde bez tzv. cookies...

Čítajte viac...


Rizikové povolanie – športovec

02 februára, 2022
Šport vie byť krásny, ale aj nebezpečný, čo sa nepochybne ukáže i pri tohtoročných ZOH v čínskom Pekingu, keď si niektorí športovci odnesú medaily a niektorí zranenia. Nemusíme však byť vrcholovými športovcami, aby sme nebezpečnú povahu športu poznali na vlastnej koži. ...

Čítajte viac...

Písomnosť v elektronickej komunikácii

26 januára, 2022
Rozvoju digitálnych technológii sa museli prispôsobiť nie len občania, podnikatelia, či štátne orgány ale aj zákonodarcovia na celom svete. Čo všetko môžeme považovať za písomnú formu, ktorá vznikla prostredníctvom elektronických prostriedkov?

Čítajte viac...

Faktúra naozaj nestačí

13 januára, 2022
Často sa nielen v súdnych konaniach možno stretnúť s takou argumentáciou veriteľa, že svoj nárok identifikuje slovami „nárok z tej a tej faktúry“, t.j. veriteľ má za to, že sama skutočnosť vystavenia faktúry zakladá opodstatnenosť jeho nároku a akékoľvek ďalšie preukazovanie je zbytočné. ...

Čítajte viac...


Cyklistická novela

17 decembra 2021
Dňa 25.11.2021 Národná rada SR prerokovala a schválila (103 zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za prijatie novely) poslanecký návrh, ktorým sa od 01.03.2022 mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Predmetnou novelou sa zavádzajú mnohé zmeny, ktoré sa budú týkať predovšetkým vodičov motorových vozidiel a cyklistov.

Čítajte viac...

Proces EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie

3 decembra, 2021
Proces posudzovania vplyvov vybraných stavieb, zariadení a činností na životné prostredie za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja (tzv. EIA – Environmental Impact Assessment) má vo svete už viac ako 50-ročnú tradíciu (prvý významný legislatívny akt z tejto oblasti – zákon o štátnej politike USA pre ochranu životného prostredia – bol podpísaný 01.01.1970).

Čítajte viac...

Opatrenia súvisiace s druhou vlnou pandémie

28 januára, 2021
Rovnako, ako počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19, tak aj počas druhej vlny pandémie v Slovenskej republiky boli prijaté opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť šírenie vírusového ochorenia COVID-19. 

Čítajte viac...


Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 01.01.2018

28 marca 2018
Rozhodnutím o vylúčení podľa ustanovenia § 13a Obchodného zákonníka už nie je len rozhodnutie súdu, ale môže ním byť aj rozhodnutie iného orgánu ktoré je preskúmateľné súdom a zároveň osobitný predpis ustanovuje, že rozhodnutie tohto iného orgánu (napríklad daňového) je rozhodnutím o vylúčení.

Čítajte viac...

Zastupovali sme pred Ústavným súdom Slovenskej republiky – doručovanie
v exekučnom konaní

15 febrára, 2018
K účinnému doručeniu upovedomenia o začatí exekúcie nedôjde, ak súdny exekútor poverí jeho doručením inú osobu (zamestnávateľa povinného), keďže sa jedná o nezákonný postup, ktorý nemá oporu v právnych predpisoch.

Čítajte viac...

Zastupovali sme – súdne rozhodnutie z oblasti cudzineckého práva

02 febrára, 2018
Existencia rodinného života založeného manželstvom s občanom Slovenskej republiky môže predstavovať prekážku administratívneho vyhostenia cudzinca z tretej krajiny

 Čítajte viac...


Stavebné konanie III. časť

20 októbra 2017
V tomto článku rozoberáme povinnosť správneho orgánu vydať rozhodnutie o tom, že určitá osoba nie je účastníkom správneho konania, ak správny orgán dospeje k takému skutkovému a právnemu záveru. Ďalej v článku upriamime pozornosť na povinnosť správneho orgánu náležite zistiť okolnosti rozhodujúce pre vydanie takéhoto rozhodnutia.

Čítajte viac...

Stavebné konanie II. časť

20 októbra 2017
Vymedzenie účastníka podľa § 14 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len ako “správny poriadok”), ktorá znie “účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.”

Čítajte viac...

Stavebné konanie I. časť

20 októbra 2017
V súčasných slovenských podmienkach (najmä investičných) sa objavujú zmluvné vzťahy, objektom ktorých je “prevod stavebného povolenia”. Účelom týchto zmlúv je prevod práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia z osoby A, ktorá tieto práva a povinnosti nadobudla ako výsledok stavebného konania, na osobu B, ktorá zvyčajne ani nebola účastníkom stavebného konania. 

 Čítajte viac...

Povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení

20 októbra 2017
Článok je venovaný problematike umiestňovania a povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení najmä tzv. billboardov/bigboardov s dôrazom na ústavnoprávne hľadisko právnej úpravy umiestňovania billboardov na úrovni obcí a otázke možného zásahu do vlastníckeho práva schváleným územným plánom

Čítajte viac...

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť