Cena za dielo (podľa Občianskeho zákonníka)

20 apríla, 2022

Jednou z dôležitých náležitostí zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka je dojednanie ceny za vykonanie diela. Režimy, v rámci ktorých si zmluvné strany môžu cenu za vykonanie diela dojednať, sú v zásade tri, a to (1) cenu možno určiť pevnou sumou, (2) ak cenu nemožno určiť pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom, alebo (3) cenu možno určiť podľa rozpočtu. Správna voľba režimu ceny za vykonanie diela je dôležitá na uplatnenie prípadných nárokov, ktoré Občiansky zákonník s tým-ktorým režimom spája.

V prípade ceny určenej odhadom platí, že ak má zhotoviteľ mať pri jej podstatnom prekročení nárok na zaplatenie tohto prekročenia, musí na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu. Objednávateľ, naopak, má po oznámení novourčenej ceny právo od zmluvy o dielo bezodkladne odstúpiť; ak od zmluvy o dielo neodstúpi, je povinný zaplatiť novourčenú cenu.

Ak je cena určená podľa rozpočtu, nesmie sa zvýšiť bez súhlasu objednávateľa, pričom zároveň platí, že práce a náklady, ktoré neboli do rozpočtu zahrnuté (tzv. naviac práce), možno účtovať iba vtedy, ak ich objednávateľ písomne schválil alebo dodatočne písomne objednal. Objednávateľ môže po oznámení novourčenej ceny za dielo od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy neodstúpi, je povinný novourčenú cenu zaplatiť.

Rozdiel medzi režimom ceny určenej odhadom a ceny určenej podľa rozpočtu spočíva predovšetkým v úprave nárokov, ktoré má zhotoviteľ voči objednávateľovi za vykonanie tzv. naviac prác. Zatiaľ čo režim ceny určenej odhadom o tzv. naviac prácach nehovorí, režim ceny určenej podľa rozpočtu jasne stanovuje, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie tzv. naviac prác iba v prípade, že ich objednávateľ písomne schválil alebo dodatočne písomne objednal. A tak, hoci režim ceny za dielo určenej podľa rozpočtu možno považovať za flexibilnejší vo vzťahu k prácam a nákladom, s ktorými objednávateľ a zhotoviteľ na začiatku nerátali, možno ho zároveň hodnotiť i ako režim, ktorý zhotoviteľa často ponecháva napospas dobrej vôli objednávateľa, ktorý i nevyhnutné naviac práce nemusí písomne schváliť či písomne objednať.

Oveľa lepším riešením, než spoľahnúť sa na také usporiadanie vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, aké ponúka Občiansky zákonník, je dať si odborníkmi vypracovať kvalitnú zmluvu o dielo, ktorá vzájomný vzťah objednávateľ a zhotoviteľa nastaví výhodne a férovo pre obe zmluvné strany.


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť