Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodržiavame tiež Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi prijatý Slovenskou advokátskou komorou.

1. Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Advokátska kancelária VERIONS, s. r. o., sídlom Radvanská 21, 811 01 Bratislava, IČO: 47 239 441, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro:, vložka č. 82143/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), tel. kontakt: +421/2 544 19 234, e-mail: office@verions.sk .

2.Účel a právny základ spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb spracúvame na účely:

 • výkonu advokácie na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o advokácii“), ako aj osobitných právnych predpisov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie tohto účelu;

 • plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, napríklad v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu;

 • plnenia povinnosti zo zmluvy, ktorej ste vo vzťahu k nám ako dotknutá osoba zmluvnou stranou ako klient alebo dodávateľ tovarov a služieb pre našu spoločnosť;

 • evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to na základe súhlasu uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov;

 • hodnotenia návštevnosti našej internetovej stránky a tvorby štatistík na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v sledovaní prevádzky našej internetovej stránky a jej optimalizácie;

 • marketingu, spočívajúceho najmä v zasielaní newsletterov, právnych noviniek, sviatočných pozdravov na základe nášho oprávneného záujmu informovať Vás v súvislosti s poskytovaním našich služieb o našej činnosti.

3. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame

 • priamo od Vás uzatváraní, v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy o poskytovaní právnych služieb a v súvislosti s výkonom advokácie;

 • od inej osoby (napríklad klienta) v rámci poskytovania právnych služieb;

 • z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo internetových stránok (napríklad katastra nehnuteľností).

Neposkytnutie osobných údajov klientom v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov môže mať za následok napríklad nemožnosť uzavrieť zmluvu o poskytovaní právnych služieb alebo môže mať negatívny dopad na kvalitu poskytovaných právnych služieb.

4. Počas akej doby budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

V prípade nástupu do zamestnania v našej spoločnosti sa osobné údaje uchádzača poskytnuté pri prejavení záujmu o prácu v našej spoločnosti alebo ich časť stávajú súčasťou osobného spisu zamestnanca. V ostatných prípadoch sú osobné údaje uchádzačov o zamestnanie uchovávané po ukončení výberového konania najviac po dobu troch mesiacov a následne vymazané.

V prípade uzavretia zmluvy s našou spoločnosťou, ktorej ste zmluvnou stranou, na účel vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti alebo na účel splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa spracúvame Vaše údaje len na nevyhnutnú, zákonom určenú dobu, a to počas trvania zmluvy a následne počas doby uchovávania osobných údajov, v priebehu ktorej je prevádzkovateľ povinný uchovávať zmluvnú,  ako aj ďalšiu dokumentáciu, obsahujúcu osobné údaje, v súlade s osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom o advokácii, s predpismi Slovenskej advokátskej komory, týkajúcimi sa uchovávania spisovej agendy, so zákonom  č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Kto okrem našej spoločnosti môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

V rámci spracúvania osobných údajov môžu mať k Vašim údajom prístup okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov aj ďalšie subjekty, ktoré pre našu spoločnosť spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, a ktorých úlohou je poskytovať služby našej spoločnosti. Ide najmä o spoločnosti spravujúce naše informačné systémy, účtovných poradcov alebo advokátov, s ktorými má naša spoločnosť uzavretú zmluvu o partnerstve alebo zastupujúcich advokátov. S týmito subjektmi máme uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorej sú povinné dodržiavať zákonné pravidlá ochrany osobných údajov.

V súčasnosti ide najmä o nasledujúce fyzické a právnické osoby:

 • Mgr. Pavol Michalec, advokát, sídlom Radvanská 21, 811 01 Bratislava, IČO: 53423003

 • Pauková Ľudmila, spol. s r.o., sídlom Rastislavice 66, Rastislavice 941 08, IČO: 36 564 907

 • BEBOP, s.r.o., ul. Petöfiho 1084/57, Veľký Meder, IČO: 46 731 539

Prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a spolupracujúci advokáti sú povinní dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektov verejnej moci a iným, zo zákona na to oprávneným subjektom. Ide najmä o nasledujúce subjekty: orgán dozoru nad ochranou osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové orgány a pod. Zároveň sme však povinní zachovať dôvernosť Vašich osobných údajov v prípade, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii.

6. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít a ich ochranu považujeme za dôležitú súčasť našich služieb. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov – Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, prípadne aj zodpovednej osoby, ak je ustanovená, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených sprostredkovateľov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 2. Právo na prístup k osobným údajom – Máte právo na potvrdenie skutočnosti, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o spracúvaní, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov, o dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 3. Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.

 4. Právo na výmaz – Právo na výmaz zahŕňa právo dotknutých osôb žiadať, aby sme vymazali jeho osobné údaje, ktoré spracúvame, a to v prípade absencie právneho základu pre ich spracúvanie.

 5. Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak popierate správnosť spracúvaných osobných údajov do overenia správnosti osobných údajov,; ak je spracúvanie protizákonné, ale žiadate len obmedzenie spracúvania, nie výmaz osobných údajov; ak potrebujete osobné údaje na uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich nárokov po tom, čo sa pre nás stali nepotrebnými na vymedzený účel spracúvania; alebo ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov a to do overenia námietky.

 6. Právo na prenosnosť údajov – Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. Osobitne poukazujeme na to, že podľa ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o advokácii „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

 7. Právo uplatniť námietku – Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu. Osobitne Vás informujeme o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia na účely priameho marketingu. Na základe podania takejto námietky nebudeme Vaše údaje ďalej na tento účel spracúvať.

 8. Právo podať sťažnosť – V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15- 21 nariadenia. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s nariadením a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči našej spoločnosti prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese office@verions.sk. V prípade, že by ste požiadali o uplatnenie Vašich práv osobne, môžeme Vám uplatnenie Vašich práv umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

7. Profilovaniu a automatizované rozhodovanie.

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich klientov ani potenciálnych klientov alebo zamestnancov.

8. Používanie cookies.

Za účelom hodnotenia návštevnosti našej internetovej stránky a tvorby štatistík spracúvame cookies.

Tieto osobné údaje sú uchovávané do doby skončenia ich platnosti alebo ich odstránenia z Vášho zariadenia.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré do počítača alebo do iných zariadení užívateľa stránky s prístupom na internet umiestňujú internetové stránky našej spoločnosti. Cookies sa posielajú späť na servery internetovej stránky, ktorá ich uložila, keď sa užívateľ vráti na túto internetovú stránku. Cookies nám umožňujú odlíšiť Vás ako užívateľa od ostatných užívateľov našich stránok, zaznamenávajú Vašu aktivitu na stránke našej spoločnosti, a tým Vám uľahčujú prehliadanie stránky a nám umožňujú  skvalitňovať a aktualizovať spôsoby, akými si ju môžete ako užívateľ prezerať.

Na našej internetovej stránke používame cookies pre sledovanie návštevnosti pomocou WordPress štatistiky a získané údaje nám slúžia výlučne na štatistické účely. Súhlas s používaním cookies alebo ich odmietnutie uskutočníte prostredníctvom lišty, ktorá sa Vám zobrazuje na našej webovej stránke. Ak nepovolíte používanie súborov cookies, budete môcť aj naďalej navštevovať našu internetovú stránku, ale je možné, že niektoré funkcie Vám nebudú k dispozícii.

Neumožňujeme tretím stranám, aby naše súbory cookies používali na vlastné účely alebo aby umiestňovali do užívateľovho počítača či mobilného zariadenia v prípade návštevy našich stránok svoje vlastné súbory cookies.

9. Spracúvanie IP adresy.

IP adresa je unikátny identifikátor zariadenia pripojeného na internet alebo do lokálnej siete, ktorý umožňuje rozpoznať iné systémy prepojené cez internetový protokol. Za osobný údaj je považovaná najmä v prípade, ak spracúvaním spoločne s  ďalšími osobnými údajmi umožňuje identifikáciu konkrétnej koncového užívateľa internetového pripojenia.

Pri každej Vašej návšteve našej internetovej stránky sa zaznamenáva:

– anonymný tvar IP adresy, ktorá zaslala požiadavku

– dátum a čas zaslania požiadavky

– link, z ktorého ste sa na našu internetovú stránku dostali

– názov prezeranej internetovej stránky

– prehliadač a verzia prehliadača, ktorá ste použili

– operačný systém užívateľa

Tieto údaje vyhodnocujeme najmä pre štatistické účely. IP adresu môžeme tiež sledovať pre účely riešenia technických problémov, udržiavania bezpečnosti a ochrany našich internetových stránok, obmedzovanie prístupu na internetové stránky určitým užívateľom a lepšieho pochopenia spôsobu využitia našich internetových stránok.

10. Ako môžete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu a Vy sa rozhodnete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovej adrese office@verions.sk. V odvolaní uveďte Vaše meno a priezvisko, prípadne aj ďalšie identifikačné údaje a komu je odvolanie adresované. Výslovne tiež uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na účel, na ktorý ste udelili súhlas na ich spracúvanie. Ak ide o písomné odvolanie, vlastnoručne ho podpíšte.

11. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov.

Cezhraničné spracúvanie ani cezhraničný prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovej adrese office@verions.sk

Stav ku dňu 21.11.2023.

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť