Výpočet výživného rodičov k deťom
a tzv. tabuľkové výživné

27. februára, 2024

Jednou z najhorúcejších tém pri rozhodovaní poručenských vecí je nepochybne určenie výšky výživného nielen pre maloleté dieťa. Právna úprava obsiahnutá v zákone o rodine je všeobecná a jej praktické aplikovanie bolo bez ďalšieho ponechané na súdnu prax. Výsledkom bola viackoľajnosť pri určovaní výšky výživného (chápanej ako percentuálny podiel z príjmov povinného rodiča) a známy fakt, že napríklad súdy v Trnavskom kraji určovali výživné v inej výške než súdy v Košickom kraji.

Na vyššie uvedený stav sa rozhodlo zareagovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky publikovaním Metodiky pre výpočet výživného rodičov k deťom (tzv. tabuľkové výživné), ktorá je dostupná on-line tu. Slovenská republika tak konečne nasleduje Českú republiku, v ktorej sa obdobné tabuľky využívajú od roku 2010, či Nemecko, ktoré začalo prvé tabuľky aplikovať už v roku 1962.

Vlastná tabuľka na výpočet výživného sa nachádza na str. 49 vyššie uvedenej metodiky. Určenie výšky výživného leží podľa tabuľky na priesečníku vekovej kategórie dieťaťa (tabuľka nepracuje primárne s vekom, ale so životným obdobím, ako sú predškolský vek, prvý a druhý stupeň základne školy atď.) a počtu vyživovacích povinností povinného rodiča.

Príklad: Deti vo veku 6 a 12 rokov súd zveril do výlučnej osobnej starostlivosti matky. Otec ako povinný má ako zamestnanec čistý príjem 1.400,- EUR. Styk otca s deťmi je upravený nasledovne: 2 víkendy v mesiaci trávia deti s otcom. 

Výživné určené podľa tabuľky bude nasledovné:

-          dieťa vo veku 6 rokov – 14 % z 1.400,- EUR, teda 196,- EUR,

-          dieťa vo veku 12 rokov – 16 % z 1.400,- EUR, teda 224,- EUR.

Keďže styk otca s deťmi je nastavený úzko, nemá vplyv na určenie výšky výživného v celkovej sume 420,- EUR.

Tabuľka na výpočet výživného je zasadená do širšieho kontextu podrobnej analýzy okolností, ktoré by súdy mali pri určovaní výšky výživného vziať do úvahy, a to vrátane okolností, ako je určenie príjmu povinného rodiča, či oprávnených výdavkov na deti. S ohľadom na odporúčací charakter predmetnej tabuľky treba tento širší kontext oceniť, lebo tak, ako sama tabuľka nastavuje isté očakávania, rovnako ich nastavuje i definovanie okolností, ktoré by súd mal vziať do úvahy a ktoré môžu eventuálne odôvodniť úplné upustenie od aplikácie predmetnej tabuľky.

Príklad: Dieťa vo veku 16 rokov je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (miera funkčnej poruchy je stanovená na 70 %), je zverené do výlučnej osobnej starostlivosti otca. Dieťa je ležiaci pacient, neschopný prípravy na budúce povolanie, je odkázaný na celodennú starostlivosť otca. Otec nie je z dôvodu výkonu celodennej starostlivosti o dieťa schopný pracovať a jeho príjem sa obmedzuje na opatrovateľský príspevok vo výške 550,- EUR. Čistý príjem matky je vo výške 1.000,- EUR mesačne. Odôvodnené potreby na dieťa sú vo výške 600,- EUR mesačne.

Výživné určené podľa tabuľky by bolo nasledovné:

-          dieťa vo veku 16 rokov – 24 % z 1.000,- EUR, teda 240,- EUR.

Tabuľkovo určené výživné nemožno využiť s ohľadom na výšku odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto by sa mali rozdeliť medzi rodičov pomerne podľa ich možností, schopností, majetkových pomerov, ako aj podľa miery osobnej starostlivosti o dieťa.

Je otázne, ako sa odporúčacia tabuľka „pretaví“ do rozhodovacej činnosti súdov, avšak vzhľadom na to, že je založená na už existujúcej rozhodovacej praxi, možno očakávať jej pozitívne prijatie. To je napokon v záujme samotných súdov: ak budú mať potenciálni účastníci konania o určenie výživného k dispozícii tabuľku, podľa ktorej si sami budú môcť určiť približnú výšku výživného, nepochybne sa ich očakávania zreálnia a možno namiesto iniciovania súdneho konania dospejú k dohode. V tomto smere preto bude tabuľka pre výpočet výživného užitočná nielen pre súdy, ale i pre samotných rodičov detí.   

V prípade, že k dohode nedospejete a ste nútení obrátiť sa na súd, naša advokátska kancelária vám poskytne komplexný právny servis, či už ste v pozícii povinného – platiteľa výživného, alebo v pozícii oprávneného – prijímateľa výživného.

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť