Zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

3 marca, 2023

Pri rozvode manželov štandardne stoja manželia pred vysporiadaním troch rozsiahlych oblastí ich dovtedajšieho života. V prvom rade sa skúma existencia dôvodov na rozvod manželstva, ktoré v drvivej väčšine prípadov končí výrokom súdu o rozvode manželstva. Ďalej ide o otázku maloletých detí, výživa a ich výchova.

Treťou a nemenej dôležitou oblasťou je však spoločný majetok, ktorý nadobudli manželia počas trvania manželstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Majetok sa vyporiadava po rozvode manželstva buď dohodou alebo keď sa manželia do 3 rokov od rozvodu manželstva nedohodnú a ani nepodá nikto z nich žalobu na súd, uplatňujú sa zákonné domnienky na nehnuteľnosti (zjednodušene povedané “pol na pol”) a hnuteľné veci (podľa stavu ich užívania), a to všetko podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

V prípade rozvodov, v ktorých sa manželia dokážu dohodnúť môže prísť vhod dohoda na rozdelení spoločného majetku ešte predtým, než dôjde k rozvodu manželstva (alebo ešte predtým ako sa pri rozvode vzťah manželov pokazí do takej miery, že nebudú vedieť komunikovať).

S odvolávkou sa na tradičnú a konzervatínu úpravu bezpodielového spoluvlastníctva manželov v Občianskom zákonníku a nemožnosti uzavrieť tzv. predmanželské zmluvy nižšie súdy spomenuté dohody odmietali (porovnaj Okresný súd Prešov 24C/5/2018, resp. Krajský súd Prešov 11Co/71/2018) a považovali ich za neplatné a vynucovanie takejto dohody za rozporné s dobrými mravmi.

Takáto prax nebola akceptovaná a bola kritizovaná odbornou verejnosťou (viď napr. článok: Je možné uzavrieť Zmluvu o budúcej dohode o vyporiadaní BSM?) až napokon dovolací Najvyšší súd Slovenskej republiky zmietol úvahy o nemožnosti uzavretia takýchto dohôd “zo stola” a vyčítal nižším súdom absenciu odôvodnenia použitého výkladu, ako aj použitý jazykový výklad (2Cdo/96/2019). Ústavný súd Slovenskej republiky sa s pohľadom Najvyššieho súdu SR stotožnil (II. ÚS 292/2020).

V súčasnosti tak platí, že manželia sa môžu už pred výrokom súdu o rozvode platne dohodnúť na rozdelení si spoločného majetku, ktorá dohoda nadobudne účinnosť až rozvodom manželstva.


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť