Stavebníctvo

Jednou z hlavných špecializácii našej advokátskej kancelárie je poskytovanie komplexného právneho poradenstva lokálnym subjektom pri výstavbe. Disponujeme bohatými skúsenosťami v procese prípravy výstavby, jej povoľovania, realizácie ako aj kolaudácie a uvedenia do prevádzky. Uvedomujeme si riziká, ktoré so sebou prináša výstavba a náš tím právnikov je pripravený ich ošetriť. Poskytujeme právne služby aj osobám dotknutých výstavbou, či už v správnych alebo nadväzujúcich súdnych konaniach.

Našu expertízu môžete využiť v nasledovných oblastiach:

  • príprava a plánovanie výstavby,

  • vyhodnotenie právnych rizík lokality zvažovanej pre výstavbu,

  • právna podpora inžinieringu,

  • zastupovanie a poradenstvo v územnom a stavebnom konaní,

  • ochrana práva a oprávnených záujmov pred orgánmi územného plánovania, dotknutými orgánmi, orgánmi štátneho stavebného dohľadu a štátnej stavebnej inšpekcie,

  • vyhodnocovanie parciálnych otázok v rámci osobitných právnych predpisov chrániacich samostatné druhy verejných záujmov (vodný zákon, pamiatkový zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, cestný zákon a pod.),

  • nastavenie zmluvných vzťahov s jednotlivými aktérmi výstavby: najmä architektom, projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom,

  • aplikácia pravidiel zmluvy FIDIC vytvorené podľa štandardov Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov,

  • súdne spory a konania správneho súdnictva týkajúce sa výstavby,

  • nastavenie zmluvných vzťahov k dokončenej stavbe (predaj, prenájom).


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť