Ponúkame Vám našu odbornosť.

Náš príbeh ...

Už viac ako 15 rokov kladieme v našej právnej praxi akcent na ľudské práva a základné slobody. O ochranu jednotlivcov a firiem pred bezprávím sa usilujeme tak v konaniach pred všeobecnými a správnymi súdmi, ako aj pred Ústavným súdom Slovenskej republiky či Európskym súdom pre ľudské práva. Od začiatku nášho pôsobenia v tom zohrala nezastupiteľnú zásluhu invečnosť a odbornosť zakladajúcej advokátky Márie Kolíkovej.

Jedným z našich prvých prípadov bola záchrana parčíka na Belopotockého ulici, ktorý sa nachádza za obrátenou pyramídou Slovenského rozhlasu. Opakované opomínanie účastníkov správnych konaní či súčasná existencia viacerých územných rozhodnutí k jednej a tej istej stavbe demonštrovali právny chaos, ktorý vyústil do premiestnenia projektu. V súčasnosti je parčík verejným priestorom a k dispozícii svojim návštevníkom. Sme radi, že našim pričinením a v spolupráci s občianskou iniciatívou sa dosiahlo trvalé riešenie.

Aj vďaka tejto kauze nám osobitne blízkym spôsobom prírastla k srdcu agenda správneho práva s dôrazom na oblasť stavebného práva. Radíme nielen osobám, ktoré sú výstavbou dotknuté ale aj stavebníkom. Pohľad z oboch brehov (ochrana práva na priaznivé životné prostredie ale aj poskytnutie opory stavebníkom pred nečinnosťou a svojvôľou štátnych orgánov) posilnil našu exeprtízu v stavebných a súvisiacich predpisoch. Náš právny servis v oblasti stavebníctva zahŕňa aj ošetrenie zmluvných vzťahov s jednotlivými aktérmi na stavbe, elimináciu rizík či uplatňovanie nárokov. Sledujeme nové trendy a rozširujeme svoje vedomosti, aby sa naši klienti pri výstavbe mohli na nás spoľahnúť. Hľadáme spôsoby, ako sa to dá.

Tvorba a pripomienkovanie zmlúv, participácia na rokovaniach budúcich strán kontraktu ako aj korporátna problematika nás utvrdzujú v dôležitosti nachádzať prospešné a kreatívne riešenia pre našich klientov.

Súdne spory a rodinnoprávna agenda nás naučili, čo je to beh na dlhú trať a aké dôležité je strategické vedenie prípadu a schopnosť reagovať na meniacu sa situáciu.

... a naša ponuka

Sme presvedčení, že východiskom úspešnej spolupráce je vybudovanie vzájomnej dôvery a preto v prvom kroku kladieme veľký dôraz na to, aby sme dobre porozumeli vašej situácii a zachytili všetky rozhodujúce nuansy. Keď sa už vložíme do prípadu, je v našej DNA, že pri odbornej starostlivosti o vašu záležitosť máme pred sebou cieľ, ktorý chceme spoločne dosiahnuť.

Našu odbornosť využívame na vytvorenie čo najlepšej argumentácie, pregnantných formulácií v zmluvách a efektívnych stratégií v konaniach. Vidíme v popredí spoločnú túžbu nášho tímu právnikov a vás, našich klientov, nachádzať skutočné riešenia vo vašich situáciách. VERIONS, nový názov advokátskej kancelárie, vypovedá o tom, čo robíme a chceme robiť pre vás, našich klientov. Ide o spojenie slov „veritable“ (skutočný) a „solutions“ (riešenia). Vieme, že dobré riešenia sa niekedy presadzujú dlho a ťažko. Sme pripravení poskytnúť vám odbornú a vytrvalú oporu pri ich dosahovaní.

Ponúkame vám našu:

ODBORNOSŤ A TÍMOVOSŤ: Vašej záležitosti sa venujú aspoň dvaja právnici, čím zabezpečujeme potrebnú zastupiteľnosť ale najmä synergický efekt znalostí a nápadov členov tímu (jedna plus jedna nemusí byť dva, ale tri)

PRIAMOČIAROSŤ: upozorníme vás na všetky riziká, o ktorých sa dozvieme, aby ste mohli prijať zodpovedné rozhodnutia

FÉROVOSŤ: naša odmena je výsledkom vzájomnej dohody

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť